Quyết định 399/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 399/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 399/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp quản lý hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Gia Lai Số hiệu: 399/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Nguyễn Đức Hoàng Ngày ban hành: 18/05/2017 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 399/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp quản lý hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Gia Lai

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ VÀ TỔ HỢP TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế phối hợp quản lý hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn ...
 • Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quy chế này. Thủ trưởng các sở, ban ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2017.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Liên minh hợp ...
 • QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ VÀ TỔ HỢP TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI.
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
 • Chương II PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC PHỐI HỢP QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ VÀ TỔ HỢP TÁC.
 • Điều 4. Trách nhiệm chung của các sở, ngành cấp tỉnh trong phối hợp quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác
 • Điều 5. Trách nhiệm phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật của hợp tác xã, tổ hợp tác
 • Điều 6. Trách nhiệm cụ thể của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong ...
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 7. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 399/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 399/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 399/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 399/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 399/QĐ-UBND

Đang cập nhật