Quyết định 08/2017/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 08/2017/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 08/2017/QĐ-KTNN về Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước Số hiệu: 08/2017/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc Ngày ban hành: 14/08/2017 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán

Mục lục Quyết định 08/2017/QĐ-KTNN về Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ SỬ DỤNG CỘNG TÁC VIÊN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 161/QĐ-KTNN ngày ...
 • Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu ...
 • QUY CHẾ SỬ DỤNG CỘNG TÁC VIÊN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc thực hiện
 • Điều 5. Kinh phí sử dụng cộng tác viên
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 6. Các công việc được sử dụng cộng tác viên
 • Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện cộng tác viên
 • Điều 8. Lựa chọn cộng tác viên
 • Điều 9. Hợp đồng dịch vụ thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 10. Kiểm tra, giám sát
 • Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của cộng tác viên
 • Điều 12. Quyền hạn và nghĩa vụ của Kiểm toán nhà nước
 • Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán khi có cộng tác viên làm việc tại đơn vị
 • Điều 14. Trách nhiệm các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 08/2017/QĐ-KTNN để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 08/2017/QĐ-KTNN

Phân tích chính sách về Quyết định 08/2017/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 08/2017/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 08/2017/QĐ-KTNN

Đang cập nhật