Thông tư 91/2017/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 91/2017/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 91/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 31/08/2017 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán

Mục lục Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THI, CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN VÀ CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. TỔ CHỨC CÁC KỲ THI
 • Điều 3. Đối tượng dự thi
 • Điều 4. Điều kiện dự thi
 • Điều 5. Hồ sơ dự thi
 • Điều 6. Nội dung thi
 • Điều 7. Thể thức thi
 • Điều 8. Tổ chức các kỳ thi
 • Điều 9. Văn bằng, chứng chỉ do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp
 • Mục 2. TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA KẾ TOÁN HOẶC CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN ...
 • Điều 10. Điều kiện dự thi và nội dung thi sát hạch
 • Điều 11. Hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch
 • Điều 12. Kết quả thi sát hạch
 • Mục 3. HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN
 • Điều 13. Hội đồng thi
 • Điều 14. Thành phần Hội đồng thi
 • Điều 15. Chế độ làm việc của Hội đồng thi
 • Điều 16. Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng thi
 • Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng thi
 • Mục 4. KẾT QUẢ THI, BẢO LƯU, PHÊ DUYỆT, HỦY KẾT QUẢ THI
 • Điều 18. Kết quả thi, bảo lưu kết quả thi, đạt yêu cầu thi
 • Điều 19. Phê duyệt kết quả thi
 • Điều 20. Huỷ kết quả thi
 • Điều 21. Giấy chứng nhận điểm thi
 • Mục 5. CẤP, THU HỒI CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN, CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN
 • Điều 22. Cấp chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên
 • Điều 23. Thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên
 • Mục 6. XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 24. Xử lý vi phạm đối với người tham gia công tác tổ chức thi
 • Điều 25. Xử lý vi phạm đối với thí sinh
 • Điều 26. Xử lý các trường hợp vi phạm trong khi chấm thi
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 27. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 28. Hiệu lực thi hành
 • Điều 29. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 91/2017/TT-BTC để xử lý: