Nghị định 112/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 112/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 Số hiệu: 112/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 06/10/2017 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Nghị định 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG CƠ SỞ Ở MIỀN NAM THAM GIA KHÁNG ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Đối tượng không áp dụng
 • Điều 3. Điều kiện áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH
 • Điều 4. Chế độ trợ cấp một lần
 • Điều 5. Chế độ trợ cấp hằng tháng
 • Điều 6. Chế độ trợ cấp mai táng
 • Điều 7. Vay vốn sản xuất, kinh doanh
 • Chương III HỒ SƠ, QUY TRÌNH, THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH
 • Điều 8. Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần, chế độ trợ cấp hằng tháng
 • Điều 9. Quy trình và thời hạn giải quyết chế độ trợ cấp một lần, chế độ trợ cấp hằng tháng
 • Điều 10. Hồ sơ, quy trình, thời hạn giải quyết trợ cấp mai táng
 • Điều 11. Hồ sơ, thủ tục và quy trình cho vay vốn sản xuất, kinh doanh
 • Chương IV KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 12. Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách
 • Điều 13. Kinh phí chi công tác quản lý
 • Điều 14. Xử lý vi phạm
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Tổ chức thực hiện
 • Điều 16. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC TỔNG HỢP CÁC MẪU BIỂU
 • Mẫu số 1A BẢN KHAI CÁ NHÂN Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong cơ sở ở ...
 • Mẫu số 1B BẢN KHAI CÁ NHÂN Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong cơ sở ở ...
 • Mẫu số 2 BẢN XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG Về đối tượng tham gia thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam
 • Mẫu số 3A ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xác nhận thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam
 • Mẫu số 3B BIÊN BẢN XÁC NHẬN Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam
 • Mẫu số 4 BẢN KHAI CÁ NHÂN Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong cơ sở ...
 • Mẫu số 5A BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH Xét hưởng chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong cơ sở ở ...
 • Mẫu số 5B KẾT QUẢ XÉT DUYỆT HỒ SƠ Giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền ...
 • Mẫu số 6 V/v xác nhận và đề nghị xét hưởng chế độ trợ cấp đối với TNXP cơ sở ở miền Nam
 • Mẫu số 7A QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong cơ sở ở ...
 • Mẫu số 7B DANH SÁCH THANH NIÊN XUNG PHONG CƠ SỞ Ở MIỀN NAM ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN
 • Mẫu số 8A QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong cơ sở ở ...
 • Mẫu số 8B DANH SÁCH THÂN NHÂN CỦA THANH NIÊN XUNG PHONG CƠ SỞ Ở MIỀN NAM ĐÃ TỪ TRẦN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ ...
 • Mẫu số 9A QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết chế độ trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong cơ sở ...
 • Mẫu số 9B DANH SÁCH THANH NIÊN XUNG PHONG CƠ SỞ Ở MIỀN NAM ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HẰNG THÁNG
 • Mẫu số 10 TỔNG HỢP DANH SÁCH THANH NIÊN XUNG PHONG CƠ SỞ Ở MIỀN NAM ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ...
 • Mẫu số 11A V/v đề nghị hưởng trợ cấp mai táng
 • Mẫu số 11B V/v đề nghị hưởng trợ cấp mai táng
 • Mẫu số 11C DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG TỪ TRẦN ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP MAI TÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ …/…NĐ-CP
 • Mẫu số 12 DANH SÁCH THANH NIÊN XUNG PHONG CƠ SỞ Ở MIỀN NAM THUỘC ĐỐI TƯỢNG VAY VỐN SẢN XUẤT, KINH DOANH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 112/2017/NĐ-CP để xử lý: