Quyết định 37/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 37/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 37/2016/QĐ-UBND về quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Số hiệu: 37/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Anh Dũng Ngày ban hành: 20/09/2016 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Quyết định 37/2016/QĐ-UBND về quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CỦA ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/9/2016.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển ...
 • QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CỦA CÁC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc trong hoạt động ứng phó SCTD
 • Chương II THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU
 • Điều 5. Thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 6. Thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Chương III LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU
 • Điều 7. Thời điểm lập, trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu:
 • Điều 8. Trách nhiệm của chủ cơ sở
 • Điều 9. Thủ tục thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó SCTD:
 • Điều 10. Hội đồng thẩm định Kế hoạch ứng phó SCTD (gọi tắt Hội đồng thẩm định)
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 12. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành liên quan
 • Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • PHỤ LỤC 01 VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CỦA CÁC CƠ SỞ
 • PHỤ LỤC 02 MẪU TRANG BÌA VÀ TRANG PHỤ BÌA CỦA KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CỦA CÁC CƠ SỞ
 • PHỤ LỤC 03 CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CỦA CÁC CƠ SỞ
 • PHỤ LỤC 04 CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CỦA CÁC CƠ SỞ
 • PHỤ LỤC 05 MẪU XÁC NHẬN KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 37/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 37/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 37/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 37/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 37/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật