Quyết định 49/2017/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 49/2017/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 49/2017/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh Số hiệu: 49/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh Ngày ban hành: 06/11/2017 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 49/2017/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2017 và thay thế Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày ...
  • QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
  • Điều 4. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 49/2017/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 49/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 49/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 49/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 49/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật