Quyết định 1669/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1669/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 1669/QĐ-KTNN năm 2017 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc Kiểm toán nhà nước Số hiệu: 1669/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc Ngày ban hành: 07/11/2017 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 1669/QĐ-KTNN năm 2017 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc Kiểm toán nhà nước

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUYÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan ...
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Chương I VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • Điều 1. Vị trí và chức năng
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Chương II CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH
 • Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
 • Điều 4. Quyền, trách nhiệm của các thành viên Ban quản lý dự án chuyên ngành
 • Chương III CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
 • Điều 5. Nguyên tắc làm việc của Ban Quản lý dự án chuyên ngành
 • Điều 6. Chế độ hội họp, báo cáo
 • Điều 7. Chế độ kiểm tra, giám sát
 • Chương IV TÀI CHÍNH, TÀI SẢN
 • Điều 8. Chế độ tài chính
 • Điều 9. Các nguồn thu tài chính
 • Điều 10. Các nội dung chi
 • Điều 11. Quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị
 • Điều 12. Quy định về lập, chấp hành dự toán thu, chi
 • Điều 13. Quyết toán thu, chi
 • Điều 14. Quản lý, thanh toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành
 • Chương V MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 15. Đối với Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước
 • Điều 16. Đối với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước
 • Điều 17. Đối với cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1669/QĐ-KTNN để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 1669/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1669/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1669/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1669/QĐ-KTNN

Đang cập nhật