Thông tư 50/2017/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 50/2017/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 50/2017/TT-BTNMT về quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 50/2017/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Linh Ngọc Ngày ban hành: 30/11/2017 Lĩnh vực: Tài nguyên, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Thông tư 50/2017/TT-BTNMT về quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ DI SẢN ĐỊA CHẤT, CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Phân loại di sản địa chất, công viên địa chất
 • Điều 5. Nội dung điều tra, đánh giá di sản địa chất
 • Điều 6. Nội dung điều tra, đánh giá công viên địa chất
 • Điều 7. Báo cáo công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất
 • Điều 8. Nghiệm thu, thẩm định, phê duyệt báo cáo công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên ...
 • Điều 9. Điều khoản thi hành và tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I NỘI DUNG ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ DI SẢN ĐỊA CHẤT
 • PHỤ LỤC II NỘI DUNG ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 50/2017/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 50/2017/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 50/2017/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 50/2017/TT-BTNMT

Đang cập nhật