Thông tư 72/2017/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 72/2017/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 72/2017/TT-BTNMT về quy định việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 72/2017/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Quý Kiên Ngày ban hành: 29/12/2017 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Thông tư 72/2017/TT-BTNMT về quy định việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ, TRÁM LẤP GIẾNG KHÔNG SỬ DỤNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng
 • Điều 4. Phân loại giếng không sử dụng để xử lý, trám lấp
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Xử lý, trám lấp giếng khai thác nước dưới đất thuộc trường hợp không phải xin phép khai thác ...
 • Điều 6. Xử lý, trám lấp giếng khai thác nước dưới đất thuộc trường hợp phải xin phép khai thác, sử dụng ...
 • Điều 7. Xử lý, trám lấp giếng khoan thăm dò nước dưới đất
 • Điều 8. Xử lý, trám lấp giếng khoan quan trắc nước dưới đất, giếng khoan thuộc các dự án nghiên cứu, ...
 • Điều 9. Xử lý, trám lấp giếng khoan bị sự cố
 • Điều 10. Yêu cầu kỹ thuật thi công trám lấp giếng khoan, lỗ khoan không sử dụng
 • Điều 11. Yêu cầu kỹ thuật thi công trám lấp giếng đào
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Chế độ báo cáo
 • Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp
 • PHỤ LỤC MẪU PHƯƠNG ÁN TRÁM LẤP GIẾNG KHÔNG SỬ DỤNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 72/2017/TT-BTNMT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 72/2017/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 72/2017/TT-BTNMT

Đang cập nhật