Thông tư 25/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 25/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 25/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 16/03/2018 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2017/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số ...
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số ...
  • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại ngày 22/6/2015 ...
  • Điều 4. Sửa đổi, bổ sung ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính như sau:
  • Điều 5.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 25/2018/TT-BTC để xử lý: