Quyết định 4959/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4959/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 4959/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Bình Định Số hiệu: 4959/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh Ngày ban hành: 29/12/2017 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 4959/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Bình Định

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN NGÀNH DƯỢC GIAI ĐOẠN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ...
 • Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các các Sở Y tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT ...
 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN NGÀNH DƯỢC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM ...
 • Phần I. THỰC TRẠNG NGÀNH DƯỢC TỈNH BÌNH ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN TRƯỚC NĂM 2014
 • Phần II. MỤC TIÊU
 • Phần III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
 • I. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 • II. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
 • III. CƠ CHẾ BÁO CÁO
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • PHỤ LỤC DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH DƯỢC ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4959/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 4959/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 4959/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4959/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4959/QĐ-UBND

Đang cập nhật