Quyết định 37/QĐ-VKSTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 37/QĐ-VKSTC

Tiêu đề: Quyết định 37/QĐ-VKSTC năm 2018 về Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 37/QĐ-VKSTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Lê Minh Trí Ngày ban hành: 25/01/2018 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Quyết định 37/QĐ-VKSTC năm 2018 về Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại trong ngành Kiểm sát nhân ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý và thực hiện hoạt động đối ngoại
 • Điều 4. Nội dung hoạt động đối ngoại
 • Điều 5. Thẩm quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • Điều 6. Thẩm quyền của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • Chương II XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI
 • Điều 7. Kế hoạch hoạt động đối ngoại
 • Điều 8. Xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại
 • Điều 9. Xây dựng kế hoạch hoạt động của chương trình, dự án quốc tế
 • Điều 10. Bổ sung hoạt động đối ngoại ngoài kế hoạch và điều chỉnh hoạt động đối ngoại trong kế hoạch ...
 • Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại
 • Chương III KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ, THỎA THUẬN QUỐC TẾ; GIA NHẬP, RÚT KHỎI CÁC TỔ CHỨC QUỐC ...
 • Điều 13. Ký kết điều ước quốc tế
 • Điều 14. Ký kết thỏa thuận quốc tế
 • Điều 15. Gia nhập, rút khỏi các tổ chức quốc tế
 • Điều 16. Tổ chức thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; thực hiện nghĩa vụ của các tổ chức quốc ...
 • Chương IV TỔ CHỨC ĐOÀN RA, ĐÓN ĐOÀN VÀO, TIẾP KHÁCH QUỐC TẾ
 • MỤC 1. ĐOÀN RA
 • Điều 17. Phạm vi Đoàn ra
 • Điều 18. Trình tự, thủ tục tổ chức Đoàn ra
 • Điều 19. Đoàn ra của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • Điều 20. Đoàn ra của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • Điều 21. Đoàn ra của lãnh đạo cấp Vụ Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc lãnh đạo Viện kiểm sát nhân ...
 • Điều 22. Đoàn ra có sự tham gia của cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân
 • MỤC 2. ĐOÀN VÀO
 • Điều 23. Phạm vi Đoàn vào
 • Điều 24. Trình tự, thủ tục đón Đoàn vào
 • Điều 25. Đón Đoàn cấp cao
 • Điều 26. Đón Đoàn cấp Vụ hoặc khách quốc tế khác
 • MỤC 3. TIẾP KHÁCH QUỐC TẾ
 • Điều 27. Tiếp khách nước ngoài tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • Điều 28. Tiếp khách nước ngoài thăm, làm việc tại địa phương
 • Chương V TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ
 • Điều 29. Phạm vi hội nghị, hội thảo quốc tế
 • Điều 30. Thẩm quyền quyết định tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
 • Điều 31. Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 32. Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát ...
 • Điều 33. Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trong khuôn khổ các chương trình, dự án quốc tế của Viện ...
 • Điều 34. Trách nhiệm quản lý và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
 • Chương VI VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, PHI DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÁP LUẬT
 • Điều 35. Phạm vi chương trình, dự án, phi dự án hợp tác quốc tế về pháp luật
 • Điều 36. Vận động nguồn ODA và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trong hợp tác quốc tế về pháp luật
 • Điều 37. Tiếp nhận, quản lý chương trình, dự án quốc tế
 • Điều 38. Ban quản lý chương trình, dự án quốc tế
 • Điều 39. Trách nhiệm quản lý, thực hiện chương trình, dự án quốc tế
 • Chương VII THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI KHÁC
 • Điều 40. Tiếp nhận các hình thức khen thưởng do nước ngoài và các tổ chức quốc tế trao tặng
 • Điều 41. Tặng các hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân nước ngoài
 • Điều 42. Hoạt động thông tin đối ngoại của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • Điều 43. Việc phóng viên nước ngoài đăng ký phỏng vấn lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • Điều 44. Xác nhận chuyên gia nước ngoài làm việc dài hạn tại Việt Nam
 • Điều 45. Hoạt động lễ tân đối ngoại khác
 • Chương VIII ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI
 • Điều 46. Nguồn kinh phí
 • Điều 47. Kinh phí đảm bảo công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; gia nhập các tổ chức quốc tế
 • Điều 48. Xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí đối ngoại
 • Điều 49. Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình, dự án quốc tế
 • Điều 50. Sử dụng cờ hiệu các nước; in và sử dụng danh thiếp trong hoạt động đối ngoại
 • Điều 51. Sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
 • Điều 52. Quà tặng đối ngoại
 • Điều 53. Trang phục trong công tác đối ngoại
 • Điều 54. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại
 • Chương IX ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 55. Hiệu lực thi hành
 • Điều 56. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 37/QĐ-VKSTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 37/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 37/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 37/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 37/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật