Thông tư 66/2017/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 66/2017/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 66/2017/TT-BTNMT về quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường Số hiệu: 66/2017/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Võ Tuấn Nhân Ngày ban hành: 22/12/2017 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 66/2017/TT-BTNMT về quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 5. Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ; điều kiện ...
 • Điều 6. Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Chương II NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA
 • Điều 7. Cơ sở đề xuất
 • Điều 8. Trình tự đề xuất
 • Điều 9. Trình tự xác định danh mục
 • Điều 10. Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 11. Thẩm định, phê duyệt thuyết minh và ký hợp đồng
 • Điều 12. Kiểm tra, giám sát thực hiện và điều chỉnh thuyết minh, hợp đồng
 • Điều 13. Trình tự đánh giá, nghiệm thu
 • Điều 14. Đăng ký, lưu giữ kết quả và công bố thông tin
 • Điều 15. Quản lý, sử dụng tài sản
 • Chương III NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
 • Điều 16. Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ
 • Điều 17. Trình tự đề xuất
 • Điều 18. Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 19. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 20. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất
 • Điều 21. Thông báo và hồ sơ tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công ...
 • Điều 22. Trình tự tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 23. Thẩm định, phê duyệt thuyết minh và ký hợp đồng
 • Điều 24. Kiểm tra, giám sát thực hiện và điều chỉnh thuyết minh, hợp đồng
 • Điều 25. Đánh giá, nghiệm thu, đăng ký, lưu giữ, công bố, chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu
 • Điều 26. Công nhận kết quả và thanh lý hợp đồng
 • Chương IV NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ
 • Điều 27. Cơ sở đề xuất
 • Điều 28. Trình tự đề xuất
 • Điều 29. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 30. Trình tự tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 31. Thẩm định, phê duyệt thuyết minh và ký hợp đồng
 • Điều 32. Kiểm tra, giám sát thực hiện và điều chỉnh thuyết minh, hợp đồng
 • Điều 33. Đánh giá, nghiệm thu, đăng ký, lưu giữ, công bố, chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu
 • Điều 34. Công nhận kết quả và thanh lý hợp đồng
 • Chương V NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG
 • Điều 35. Cơ sở đề xuất
 • Điều 36. Trình tự đề xuất
 • Điều 37. Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
 • Điều 38. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
 • Điều 39. Thẩm định, phê duyệt thuyết minh và ký hợp đồng
 • Điều 40. Kiểm tra, giám sát
 • Điều 41. Đánh giá, nghiệm thu, đăng ký, lưu giữ, công bố, chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu
 • Điều 42. Thanh lý hợp đồng
 • Chương VI KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 43. Khen thưởng, giải thưởng khoa học và công nghệ
 • Điều 44. Xử lý vi phạm
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 45. Hiệu lực thi hành
 • Điều 46. Tổ chức thực hiện
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 66/2017/TT-BTNMT để xử lý: