Quyết định 219/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 219/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 219/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 219/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 13/02/2018 Lĩnh vực: Công nghiệp, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 219/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM 2016 - 2020 CỦA TẬP ĐOÀN ...
 • Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016 - 2020 của Tập đoàn Điện ...
 • I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT
 • II. NHIỆM VỤ CHÍNH
 • III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU
 • IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM 2016 - 2020
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc ...
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH NGUỒN ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 219/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 219/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 219/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 219/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 219/QĐ-TTg

Đang cập nhật