Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên Số hiệu: 04/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Hoàng Văn Trà Ngày ban hành: 02/02/2018 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH PHÚ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2018.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách ...
 • QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
 • Chương I VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
 • Điều 1. Vị trí, chức năng
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Chương II CƠ CẤU TỔ CHỨC
 • Điều 3. Lãnh đạo Sở
 • Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế thuộc Sở
 • Chương III CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ
 • Điều 5. Tổ chức các đơn vị thuộc Sở Nội vụ
 • Điều 6. Tổ chức các cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nội vụ
 • Điều 8. Việc đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, cách chức công chức, viên chức, nhân ...
 • Điều 9. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vấn đề phát sinh hoặc sửa đổi, bổ sung chức năng ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 04/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật