Quyết định 1892/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1892/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1892/QĐ-UBND năm 2017 về Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Số hiệu: 1892/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch Ngày ban hành: 29/12/2017 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Quyết định 1892/QĐ-UBND năm 2017 về Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ KHOÁNG SẢN CHƯA KHAI THÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh ...
 • Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công ...
 • PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ KHOÁNG SẢN CHƯA KHAI THÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
 • I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU
 • II. TIỀM NĂNG KHOÁNG SẢN, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN ...
 • III. THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, DIỆN TÍCH CÁC KHU VỰC THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG ...
 • IV. CẬP NHẬT THÔNG TIN QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN CỦA TỈNH VÀ THÔNG TIN VỀ QUY ...
 • V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ BAN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ KHOÁNG SẢN CHƯA KHAI THÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 • VI. TRÁCH NHIỆM CỦA UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ; HÌNH THỨC XỬ LÝ TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỂ XẢY RA KHAI THÁC KHOÁNG ...
 • VII. QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP GIỮA CÁC SỞ, NGÀNH CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC CUNG CẤP, XỬ LÝ THÔNG TIN ...
 • VIII. KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN; KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC SỐ 1 CÁC KHU VỰC ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
 • PHỤ LỤC SỐ 2 CÁC KHU VỰC ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
 • A- Giấy phép do UBND tỉnh cấp:
 • B- Giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp: (đến ngày 15/11/2017)
 • PHỤ LỤC SỐ 3 TỔNG HỢP DANH SÁCH MỎ ĐÓNG CỬA (ĐẾN NGÀY 15/11/2017)
 • PHỤ LỤC SỐ 4 DANH MỤC CÁC KHU VỰC, ĐIỂM, TUYẾN CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BAN TỈNH NINH BÌNH
 • I. Danh mục 96 khu vực cấm hoạt động khoáng sản:
 • II. Danh mục 488 điểm cấm hoạt động khoáng sản:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1892/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1892/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1892/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1892/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1892/QĐ-UBND

Đang cập nhật