Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 33/2017/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ Ngày ban hành: 22/12/2017 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH BIÊN SOẠN, CHỈNH SỬA SÁCH GIÁO KHOA; TIÊU CHUẨN TỔ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2018.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học và Thủ trưởng ...
 • QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH BIÊN SOẠN, CHỈNH SỬA SÁCH GIÁO KHOA; TIÊU CHUẨN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BIÊN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi đ
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc biên soạn sách giáo khoa
 • Chương II TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH BIÊN SOẠN, CHỈNH SỬA SÁCH GIÁO KHOA
 • Điều 4. Điều kiện tiên quyết của sách giáo khoa
 • Điều 5. Nội dung sách giáo khoa
 • Điều 6. Phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục trong sách giáo khoa
 • Điều 7. Cấu trúc sách giáo khoa
 • Điều 8. Ngôn ngữ sử dụng trong sách giáo khoa và hình thức trình bày sách giáo khoa
 • Điều 9. Quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa
 • Chương III TIÊU CHUẨN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BIÊN SOẠN SÁCH GIÁO KHOA
 • Điều 10. Tiêu chuẩn của tổ chức biên soạn sách giáo khoa
 • Điều 11. Tiêu chuẩn cá nhân biên soạn sách giáo khoa
 • Chương IV TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUỐC GIA THẨM ĐỊNH SÁCH GIÁO KHOA
 • Điều 12. Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa
 • Điều 13. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng
 • Điều 14. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và ủy viên Hội đồng
 • Điều 15. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng
 • Điều 16. Quy trình thẩm định sách giáo khoa
 • Chương V HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, CHO PHÉP SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA
 • Điều 17. Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa
 • Điều 18. Đơn vị đề nghị thẩm định sách giáo khoa
 • Điều 19. Đơn vị tổ chức thẩm định sách giáo khoa
 • Điều 20. Trình tự giải quyết hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa
 • Điều 21. Quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả sách giáo khoa
 • Điều 22. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Mẫu đơn đề nghị đề nghị thẩm định sách giáo khoa
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT để xử lý: