Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2018 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 02/VBHN-BTTTT Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn Ngày ban hành: 10/05/2018 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2018 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • NGHỊ ĐỊNH QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Chính sách phát triển, quản lý Internet và thông tin trên mạng
 • Điều 5. Các hành vi bị cấm
 • Chương II QUẢN LÝ, CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET, TÀI NGUYÊN INTERNET
 • Mục 1. DỊCH VỤ INTERNET
 • Điều 6. Cấp phép cung cấp dịch vụ Internet
 • Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet
 • Điều 8. Điều kiện hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng
 • Điều 9. Quyền, nghĩa vụ của chủ điểm truy nhập Internet công cộng
 • Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet
 • Điều 11. Kết nối Internet
 • Mục 2. TÀI NGUYÊN INTERNET
 • Điều 12. Đăng ký tên miền
 • Điều 12a. Bảo vệ quyền lợi quốc gia Việt Nam trong đăng ký, sử dụng tên miền New gTLD và tên miền cấp ...
 • Điều 13. Hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”
 • Điều 14. Nhà đăng ký tên miền “.vn”
 • Điều 15. Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam
 • Điều 16. Xử lý tranh chấp tên miền
 • Điều 17. Phân bổ, cấp, thu hồi địa chỉ Internet và số hiệu mạng
 • Điều 18. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ IPv6
 • Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên Internet
 • Chương III QUẢN LÝ, CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN MẠNG
 • Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 20. Phân loại trang thông tin điện tử
 • Điều 21. Nguyên tắc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng
 • Điều 22. Cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
 • MỤC 2. TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, MẠNG XÃ HỘI
 • Điều 23. Quản lý việc thiết lập trang thông tin điện tử, mạng xã hội
 • Điều 23a. Điều kiện về tổ chức, nhân sự đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội
 • Điều 23b. Điều kiện về tên miền
 • Điều 23c. Điều kiện về kỹ thuật đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội
 • Điều 23d. Điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội
 • Điều 23đ. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội
 • Điều 23e. Quy trình, thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 • Điều 23g. Quy trình, thủ tục cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội
 • Điều 23h. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thiếp lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng ...
 • Điều 23i. Trình tự thủ tục đình chỉ, thu hồi Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy ...
 • Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 • Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội
 • Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội
 • Mục 3. CUNG CẤP DỊCH VỤ NỘI DUNG THÔNG TIN TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG
 • Điều 27. Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động
 • Điều 28. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn ...
 • Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp viễn thông di động
 • Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động
 • Chương IV TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG
 • Điều 31. Nguyên tắc quản lý trò chơi điện tử trên mạng
 • Điều 31a. Phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi người chơi
 • Điều 32. Cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi G1
 • Điều 32a. Điều kiện về tổ chức, nhân sự cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1
 • Điều 32b. Điều kiện về kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1
 • Điều 32c. Điều kiện cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1
 • Điều 32d. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1
 • Điều 32đ. Quy trình, thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1
 • Điều 32e. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1
 • Điều 32g. Hồ sơ đề nghị cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1
 • Điều 32h. Quy trình, thủ tục cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1
 • Điều 32i. Sửa đổi, bổ sung, cấp lại quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1
 • Điều 32k. Trình tự, thủ tục đình chỉ, thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
 • Điều 33. Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4
 • Điều 33a. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4
 • Điều 33b. Quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4
 • Điều 33c. Sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3 ...
 • Điều 33d. Đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4
 • Điều 33đ. Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4
 • Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử
 • Điều 35. Điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
 • Điều 35a. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
 • Điều 35b. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công ...
 • Điều 35c. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi ...
 • Điều 35d. Gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện ...
 • Điều 35đ. Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công ...
 • Điều 36. Quyền và nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
 • Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của người chơi
 • Chương V BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN VÀ AN NINH THÔNG TIN TRÊN MẠNG
 • Điều 38. Nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin trên mạng
 • Điều 39. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thông tin và an ninh thông tin
 • Điều 40. Quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin
 • Điều 41. Cung cấp dịch vụ an toàn thông tin
 • Điều 42. Phân định cấp độ hệ thống thông tin
 • Điều 43. Ứng cứu sự cố mạng
 • Điều 44. Nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp đối với việc bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 45. Hiệu lực thi hành
 • Điều 46. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I
 • Mẫu số 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ, DUY TRÌ TÊN MIỀN “.VN”
 • Mẫu số 02 BÁO CÁO CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ, DUY TRÌ TÊN MIỀN QUỐC TẾ
 • Mẫu số 03 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG (Áp ...
 • Mẫu số 04 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG (Áp ...
 • Mẫu số 05 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN ...
 • Mẫu số 06 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN ...
 • Mẫu số 07 ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ ...
 • Mẫu số 08 ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ ...
 • Mẫu số 09 ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN ...
 • Mẫu số 10 ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN ...
 • Mẫu số 11 QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN ...
 • Mẫu số 12 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN ...
 • Mẫu số 13 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN ...
 • Mẫu số 14 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch ...
 • Mẫu số 15 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1 TRÊN MẠNG
 • Mẫu số 16 GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1 TRÊN MẠNG
 • Mẫu số 17 ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT NỘI DUNG, KỊCH BẢN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1 TRÊN MẠNG
 • Mẫu số 18 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng
 • Mẫu số 19 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G2, G3, G4
 • Mẫu số 20 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG
 • Mẫu số 21 THÔNG BÁO CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG
 • Mẫu số 22 GIẤY XÁC NHẬN THÔNG BÁO CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG
 • Mẫu số 23 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
 • Mẫu số 24 GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRÊN MẠNG
 • Mẫu số 25 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THIẾT LẬP MẠNG XÃ HỘI TRÊN MẠNG
 • Mẫu số 26 GIẤY PHÉP THIẾT LẬP MẠNG XÃ HỘI TRÊN MẠNG
 • Mẫu số 27 Các nội dung cần được quy định trong hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “ ...
 • PHỤ LỤC II KỸ NĂNG QUẢN TRỊ MẠNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 • PHỤ LỤC III KỸ NĂNG AN TOÀN, BẢO MẬT THÔNG TIN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT

Đang cập nhật