Thông tư 111/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 111/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 111/2018/TT-BTC hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 111/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 15/11/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 111/2018/TT-BTC hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN CÔNG CỤ NỢ CỦA CHÍNH PHỦ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Xây dựng và công bố kế hoạch phát hành
 • Điều 4. Tổ chức đấu thầu tín phiếu và trái phiếu
 • Điều 5. Lịch biểu phát hành
 • Chương II TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU
 • Điều 6. Các bước tổ chức đấu thầu tín phiếu
 • Điều 7. Công thức xác định giá bán tín phiếu
 • Điều 8. Phát hành thêm tín phiếu ngay sau phiên đấu thầu
 • Điều 9. Phát hành tín phiếu trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Chương III TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
 • Mục 1. ĐẤU THẦU PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
 • Điều 10. Các bước tổ chức đấu thầu
 • Điều 11. Xác định kết quả đấu thầu
 • Điều 12. Công thức xác định giá bán trái phiếu
 • Điều 13. Phát hành thêm trái phiếu ngay sau phiên đấu thầu
 • Mục 2. BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
 • Điều 14. Các bước lựa chọn thành viên tổ hợp bảo lãnh
 • Điều 15. Tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu
 • Mục 3. PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ TRÁI PHIẾU
 • Điều 16. Các bước phát hành riêng lẻ trái phiếu
 • Điều 17. Xác định số tiền bán và giá bán trái phiếu theo phương thức riêng lẻ
 • Điều 18. Lưu giữ, bảo quản, cầm cố và chuyển nhượng trái phiếu phát hành tại Kho bạc Nhà nước
 • Mục 4. PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỂ ĐẢM BẢO THANH KHOẢN CHO CÁC NHÀ TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG
 • Điều 19. Nghĩa vụ chào giá cam kết chắc chắn
 • Điều 20. Hạn mức, thời hạn hợp đồng, tỷ lệ phòng ngừa rủi ro, giá trái phiếu phát hành, tiền ký quỹ và ...
 • Điều 21. Các bước phát hành trái phiếu để đảm bảo thanh khoản
 • Chương IV THANH TOÁN TIỀN MUA TÍN PHIẾU, TRÁI PHIẾU VÀ THANH TOÁN GỐC LÃI TÍN PHIẾU, TRÁI PHIẾU
 • Điều 22. Thanh toán tiền mua tín phiếu và lãi phạt chậm thanh toán tiền mua tín phiếu theo phương thức ...
 • Điều 23. Thanh toán tiền mua trái phiếu và lãi phạt chậm thanh toán tiền mua trái phiếu
 • Điều 24. Thanh toán tín phiếu khi đến hạn
 • Điều 25. Thanh toán lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn
 • Điều 26. Chi phí phát hành, thanh toán gốc, lãi tín phiếu, trái phiếu
 • Điều 27. Xác định tiền lãi chậm thanh toán tiền mua tín phiếu, trái phiếu và chậm thanh toán tín phiếu ...
 • Chương V CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
 • Điều 28. Báo cáo kết quả phát hành
 • Điều 29. Báo cáo tình hình phát hành, thanh toán lãi gốc trái phiếu, tín phiếu và thông tin chào giá ...
 • Điều 30. Công bố thông tin
 • Chương VI TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN
 • Điều 31. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước
 • Điều 32. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Điều 33. Trách nhiệm của Sở Giao dịch chứng khoán
 • Điều 34. Trách nhiệm của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 35. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 36. Điều khoản thi hành
 • Điều 37. Tổ chức thực hiện
 • Phụ lục 1. Mẫu thông báo kết quả đấu thầu tín phiếu của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Phụ lục 2. Mẫu hợp đồng bán tín phiếu trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Phụ lục 3. Mẫu thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu
 • Phụ lục 4. Xác định lãi suất trúng thầu, lãi suất danh nghĩa trái phiếu và phân bổ khối lượng trúng thầu ...
 • Phụ lục 5. Ví dụ về cách xác định tiền lãi của một (01) trái phiếu đối với kỳ trả lãi đầu tiên trong ...
 • Phụ lục 6. Mẫu đơn đăng ký trở thành tổ chức bảo lãnh chính
 • Phụ lục 7.    Hợp đồng nguyên tắc bảo lãnh phát hành trái phiếu
 • Phụ lục 8. Mẫu thông báo danh sách tổ hợp bảo lãnh, biên bản thỏa thuận và hợp đồng bảo lãnh
 • Phụ lục 9. Hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng chi tiết phát hành trái phiếu để đảm bảo thanh khoản cho nhà ...
 • Phụ lục 10. Nghiệp vụ hỗ trợ nhà tạo lập thị trường thực hiện chào giá
 • Phụ lục 11. Mẫu công bố thông tin về tình hình sở hữu trái phiếu Chính phủ của Trung tâm lưu ký chứng ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 111/2018/TT-BTC để xử lý:
 • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 111/2018/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 111/2018/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 111/2018/TT-BTC

Đang cập nhật