Luật Công an nhân dân 2018

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Công an nhân dân 2018

Tiêu đề: Luật Công an nhân dân 2018 Số hiệu: 37/2018/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 20/11/2018 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Luật Công an nhân dân 2018

 • LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Vị trí của Công an nhân dân
 • Điều 4. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Công an nhân dân
 • Điều 5. Xây dựng Công an nhân dân
 • Điều 6. Ngày truyền thống của Công an nhân dân
 • Điều 7. Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
 • Điều 8. Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
 • Điều 9. Chế độ phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân và công nhân công an
 • Điều 10. Giám sát hoạt động của Công an nhân dân
 • Điều 11. Quan hệ phối hợp giữa Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ với Công an nhân dân
 • Điều 12. Trách nhiệm của Chính phủ và Bộ, ngành trung ương đối với hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia ...
 • Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp đối với hoạt động bảo vệ an ninh ...
 • Điều 14. Trách nhiệm và chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng ...
 • Chương II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Điều 15. Chức năng của Công an nhân dân
 • Điều 16. Nhiệm vụ và quyền hạn của Công an nhân dân
 • Chương III TỔ CHỨC CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Điều 17. Hệ thống tổ chức của Công an nhân dân
 • Điều 18. Thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong Công an nhân dân
 • Điều 19. Chỉ huy trong Công an nhân dân
 • Chương IV SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Điều 20. Phân loại, bố trí sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân
 • Điều 21. Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân
 • Điều 22. Đối tượng, điều kiện, thời hạn xét phong, thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công ...
 • Điều 23. Thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc
 • Điều 24. Chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân
 • Điều 25. Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân
 • Điều 26. Thẩm quyền phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm, nâng lương sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ; ...
 • Điều 27. Thủ tục phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm trong Công an nhân dân
 • Điều 28. Điều động sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân
 • Điều 29. Biệt phái sĩ quan Công an nhân dân
 • Điều 30. Hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân
 • Điều 31. Nghĩa vụ, trách nhiệm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân
 • Điều 32. Những việc sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân không được làm
 • Chương V BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Điều 33. Bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động của Công an nhân dân
 • Điều 34. Công nghiệp an ninh
 • Điều 35. Trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương ...
 • Điều 36. Trang phục, công an hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, giấy chứng minh Công an nhân dân
 • Điều 37. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân
 • Điều 38. Tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công ...
 • Điều 39. Chăm sóc sức khỏe đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, sinh viên, học sinh, công nhân công ...
 • Điều 40. Chế độ nghỉ ngơi của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và công nhân công an
 • Điều 41. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành ...
 • Điều 42. Chế độ, chính sách đối với sinh viên, học sinh, công nhân công an, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa ...
 • Chương VI KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 43. Khen thưởng
 • Điều 44. Xử lý vi phạm
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 45. Hiệu lực thi hành
 • Điều 46. Điều khoản chuyển tiếp
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Công an nhân dân 2018 để xử lý:

Phân tích chính sách về Luật Công an nhân dân 2018

Án lệ về Luật Công an nhân dân 2018

Đang cập nhật