Nghị định 96/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 96/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Số hiệu: 96/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 30/06/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính

Mục lục Nghị định 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI VÀ HỖ TRỢ TIỀN SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI
 • Mục 1. GIÁ VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN GIÁ SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI
 • Điều 3. Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
 • Điều 4. Lộ trình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
 • Mục 2. GIÁ VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI KHÁC
 • Điều 5. Đơn vị tính đối với giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác
 • Điều 6. Phương pháp định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác
 • Điều 7. Giá thành toàn bộ, lợi nhuận dự kiến và các nghĩa vụ tài chính trong giá sản phẩm, dịch vụ thủy ...
 • Điều 8. Lộ trình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác
 • Mục 3. LẬP PHƯƠNG ÁN GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI VÀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY ...
 • Điều 9. Lập phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
 • Điều 10. Điều chỉnh giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi
 • Chương III HỖ TRỢ TIỀN SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI
 • Mục 1. ĐỐI TƯỢNG, MỨC, KINH PHÍ NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ
 • Điều 11. Đối tượng và phạm vi được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
 • Điều 12. Mức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
 • Điều 13. Phương thức hỗ trợ và nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước
 • Điều 14. Chính sách đối với tổ chức khai thác công trình thủy lợi
 • Mục 2. TRÌNH TỰ LẬP, GIAO DỰ TOÁN, CẤP PHÁT, THANH QUYẾT TOÁN
 • Điều 15. Lập dự toán và giao dự toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
 • Điều 16. Cấp phát, thanh toán kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
 • Điều 17. Quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
 • Điều 18. Xử lý thừa, thiếu kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Báo cáo thực hiện
 • Điều 20. Trách nhiệm của các bộ, ngành
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Điều 22. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 96/2018/NĐ-CP để xử lý: