Nghị định 02/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 02/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 02/2019/NĐ-CP về phòng thủ dân sự Số hiệu: 02/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 02/01/2019 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Nghị định 02/2019/NĐ-CP về phòng thủ dân sự

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động phòng thủ dân sự
 • Điều 4. Quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự
 • Chương II NHIỆM VỤ PHÒNG THỦ DÂN SỰ
 • Mục 1. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH PHÒNG THỦ DÂN SỰ
 • Điều 5. Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự
 • Điều 6. Kế hoạch phòng thủ dân sự
 • Mục 2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH, TRANG BỊ PHÒNG THỦ DÂN SỰ
 • Điều 7. Hệ thống công trình phòng thủ dân sự
 • Điều 8. Trang bị phòng thủ dân sự
 • Mục 3. HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, DỰ BÁO, CẢNH BÁO, THÔNG BÁO, BÁO ĐỘNG THÔNG TIN PHÒNG THỦ DÂN SỰ
 • Điều. 9. Quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin phòng thủ dân sự
 • Điều 10. Xây dựng hệ thống kết nối dự báo, cảnh báo, thông báo, báo động thông tin phòng thủ dân sự
 • Mục 4. SƠ KẾT, TỔNG KẾT, BÁO CÁO, KIỂM TRA, THANH TRA VỀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ
 • Điều 11. Sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự
 • Điều 12. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự
 • Điều 13. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự
 • Điều 14. Thanh tra thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự
 • Mục 5. TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN, HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP VỀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ
 • Điều 15. Tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập
 • Điều 16. Đối tượng, thời gian huấn luyện, diễn tập về phòng thủ dân sự
 • Mục 6. HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG PHÒNG THỦ DÂN SỰ
 • Điều 17. Nguyên tắc hợp tác quốc tế trong phòng thủ dân sự
 • Điều 18. Nội dung hợp tác quốc tế về phòng thủ dân sự
 • Điều 19. Cơ quan hợp tác quốc tế về phòng thủ dân sự
 • Chương III BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG PHÒNG THỦ DÂN SỰ
 • Mục 1. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, CHỈ HUY PHÒNG THỦ DÂN SỰ VÀ LỰC LƯỢNG PHÒNG THỦ DÂN SỰ
 • Điều 20. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia
 • Điều 21. Tổ chức, nhiệm vụ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của bộ, ngành trung ương
 • Điều 22. Tổ chức, nhiệm vụ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Quân khu
 • Điều 23. Tổ chức, nhiệm vụ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh
 • Điều 24. Tổ chức, nhiệm vụ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp huyện
 • Điều 25. Tổ chức, nhiệm vụ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã
 • Điều 26. Tổ chức Lực lượng phòng thủ dân sự
 • Mục 2. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG PHÒNG THỦ DÂN SỰ
 • Điều 27. Chỉ đạo hoạt động phòng thủ dân sự
 • Điều 28. Chỉ huy hoạt động phòng thủ dân sự
 • Điều 29. Huy động lực lượng, phương tiện tham gia hoạt động phòng thủ dân sự
 • Mục 3. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG THỦ DÂN SỰ
 • Điều 30. Biện pháp giảm nhẹ hậu quả chiến tranh
 • Điều 31. Biện pháp giảm nhẹ hậu quả thảm họa
 • Điều 32. Biện pháp khi có thảm họa
 • Điều 33. Biện pháp bảo vệ nhân dân trong và sau khi xảy ra thảm họa và chiến tranh
 • Điều 34. Biện pháp bảo vệ cơ quan, tổ chức, nền kinh tế quốc dân trong và sau khi xảy ra thảm họa và ...
 • Mục 4. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA PHÒNG THỦ DÂN SỰ
 • Điều 35. Chế độ tiền lương, tiền công đối với người được huy động huấn luyện, diễn tập và làm nhiệm vụ ...
 • Điều 36. Chế độ, chính sách đối với lực lượng phòng thủ dân sự bị ốm đau, tai nạn hoặc chết
 • Điều 37. Chế độ, chính sách đối với lực lượng phòng thủ dân sự bị thương, hy sinh
 • Mục 5. NGUỒN NGÂN SÁCH, NỘI DUNG CHI NGÂN SÁCH CHO HOẠT ĐỘNG PHÒNG THỦ DÂN SỰ
 • Điều 38. Ngân sách bảo đảm cho hoạt động phòng thủ dân sự
 • Điều 39. Nội dung chi ngân sách cho hoạt động phòng thủ dân sự
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG THỦ DÂN SỰ
 • Điều 40. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức
 • Điều 41. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 42. Hiệu lực thi hành
 • Điều 43. Trách nhiệm thi hành

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 02/2019/NĐ-CP quy định về lực lượng phòng thủ dân sự.

 

Theo đó, lực lượng phòng thủ dân sự bao gồm lực lượng nòng cốt và lực lượng rộng rãi do toàn dân tham gia. Công an xã là một trong những lực lượng nòng cốt của phòng thủ dân sự bên cạnh các lực lượng khác như:

 • Dân quân tự vệ;

 • Lực lượng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các bộ, ngành trung ương, địa phương.

Ngoài ra, đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, đảng viên thì thời gian huấn luyện phòng thủ dân sự sẽ chiếm 05% tổng số thời gian bồi dưỡng kiến thức quốc phòng.

Ở các đơn vị, việc diễn tập phòng thủ dân sự được tổ chức là 01 lần/05 năm, có lồng ghép diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Nội dung chi tiết xem tại Nghị định 02/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/02/2019.