Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình Số hiệu: 24/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài Ngày ban hành: 12/10/2018 Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính

Mục lục Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2018, thay thế Quyết định số 22/2012/QĐ ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nội ...
 • ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH QUẢNG BÌNH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Vị trí và chức năng
 • Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ
 • Chương II NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • Điều 4. Nhiệm vụ của Quỹ
 • Điều 5. Quyền hạn của Quỹ
 • Chương III CƠ CẤU TỔ CHỨC
 • Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Quỹ, gồm:
 • Điều 7. Hội đồng quản lý Quỹ
 • Điều 8. Ban kiểm soát Quỹ
 • Điều 9. Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ
 • Chương IV QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ
 • Điều 10. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ
 • Điều 11. Quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn của Quỹ
 • Điều 12. Trình tự, thủ tục ứng vốn
 • Điều 13. Hoàn trả vốn ứng
 • Điều 14. Xử lý rủi ro
 • Điều 15. Phí ứng vốn
 • Chương V NHẬN ỦY THÁC
 • Điều 16. Nhận ủy thác
 • Chương VI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH
 • Điều 17. Cơ chế tài chính
 • Điều 18. Nguồn thu của Quỹ
 • Điều 19. Nội dung chi
 • Điều 20. Chế độ kế toán, kiểm toán
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 22. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 24/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật