Thông tư 36/2018/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 36/2018/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 36/2018/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 36/2018/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Đào Minh Tú Ngày ban hành: 25/12/2018 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 36/2018/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỂ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Áp dụng các văn bản pháp luật có liên quan
 • Điều 4. Nhu cầu vay vốn đầu tư ra nước ngoài
 • Điều 5. Điều kiện vay vốn
 • Điều 6. Hồ sơ đề nghị vay vốn
 • Điều 7. Mức cho vay
 • Điều 8. Thời hạn cho vay
 • Điều 9. Đồng tiền cho vay, trả nợ
 • Điều 10. Bảo đảm tiền vay
 • Điều 11. Kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay
 • Điều 12. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện

Mới đây, Ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư 36/2018/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

 

Theo đó, tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay để đầu tư vốn ra nước ngoài khi khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự, khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

 • Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và cấp phép hoặc nhà đầu tư phải có tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư;

 • Có dự án, phương án đầu tư ra nước ngoài  được tổ chức tín dụng đánh giá là khả thi và khách hàng có khả năng trả nợ;

 • Tại thời điểm đề nghị vay, có 2 năm liên tiếp không phát sinh nợ xấu.

Xem chi tiết tại Thông tư 36/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.