Quyết định 168-QĐ/TW

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 168-QĐ/TW

Tiêu đề: Quyết định 168-QĐ/TW năm 2018 về Quy chế làm việc mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Số hiệu: 168-QĐ/TW Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Trần Quốc Vượng Ngày ban hành: 28/12/2018 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 168-QĐ/TW năm 2018 về Quy chế làm việc mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC MẪU CỦA TỈNH ỦY, THÀNH ỦY TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ...
 • Điều 2. Trên cơ sở Quy chế làm việc mẫu này và các quy định của Trung ương có liên quan, các tỉnh ủy ...
 • Điều 3. Văn phòng Trung ương Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương ...
 • QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TỈNH ỦY, THÀNH ỦY TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
 • Chương I NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ
 • Điều 1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh ủy
 • Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 • Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Tỉnh ủy
 • Chương II NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁ NHÂN
 • Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh
 • Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
 • Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của bí thư tỉnh ủy
 • Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của phó bí thư thường trực tỉnh ủy
 • Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của phó bí thư - chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của bí thư hoặc phó bí thư là chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
 • Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của phó bí thư phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng
 • Chương III MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TỈNH UỶ, BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
 • Điều 11. Với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
 • Điều 12. Với Đảng đoàn Quốc hội
 • Điều 13. Với Ban cán sự đảng Chính phủ
 • Điều 14. Với các cơ quan đảng của Trung ương
 • Điều 15. Với đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương
 • Điều 16. Với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trực thuộc Trung ương
 • Điều 17. Với Đảng ủy Công an Trung ương và các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương
 • Điều 18. Với các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương
 • Điều 19. Với đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và đoàn đại biểu ...
 • Điều 20. Với ban cán sự đảng tòa án nhân dân tỉnh, ban cán sự đảng viện kiểm sát nhân dân tỉnh
 • Điều 21. Với đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và ban ...
 • Điều 22. Với các cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy
 • Điều 23. Với các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy
 • Điều 24. Quan hệ công tác trong nội bộ thường trực tỉnh ủy
 • Điều 25. Các mối quan hệ khác
 • Chương IV NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
 • Điều 26. Nguyên tắc làm việc
 • Điều 27. Thực hiện chương trình công tác
 • Điều 28. Chế độ hội nghị của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy
 • Điều 29. Chế độ thông tin, báo cáo, học tập và bảo mật
 • Điều 30. Chế độ ban hành, quản lý văn bản
 • Điều 31. Thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình
 • Điều 32. Chế độ đi công tác cơ sở, tiếp xúc với cán bộ, đảng viên và nhân dân
 • Điều 33. Tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và địa phương
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 34. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 168-QĐ/TW để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 168-QĐ/TW

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 168-QĐ/TW

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 168-QĐ/TW

Đang cập nhật