Thông tư 68/2019/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 68/2019/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 68/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 30/09/2019 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán

Mục lục Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2018/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nội dung của hóa đơn điện tử
 • Điều 4. Thời điểm lập hóa đơn điện tử
 • Điều 5. Định dạng hóa đơn điện tử
 • Điều 6. Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
 • Điều 7. Cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử
 • Chương II QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 • Mục 1. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ
 • Điều 8. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
 • Điều 9. Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
 • Điều 10. Lập, cấp mã và gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
 • Điều 11. Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã
 • Điều 12. Xử lý sự cố
 • Mục 2. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ
 • Điều 13. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế
 • Điều 14. Lập và gửi hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đến người mua
 • Điều 15. Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế
 • Điều 16. Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế
 • Điều 17. Xử lý đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập
 • Chương III XÂY DỰNG, QUẢN LÝ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 • Điều 18. Nguyên tắc xây dựng, thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu hóa đơn điện ...
 • Điều 19. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, ...
 • Điều 20. Xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin về hóa đơn
 • Điều 21. Trách nhiệm chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu
 • Điều 22. Tra cứu, cung cấp, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử
 • Chương IV TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 • Điều 23. Điều kiện của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử
 • Điều 24. Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử
 • Điều 25. Trình tự ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử
 • Chương V
 • Điều 26. Hiệu lực thi hành
 • Điều 27. Xử lý chuyển tiếp
 • PHỤ LỤC I CÁC MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ HIỂN THỊ THAM KHẢO
 • Mẫu hiển thị số 01: Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng
 • Mẫu hiển thị số 02: Hóa đơn điện tử bán hàng (dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo ...
 • Mẫu hiển thị số 03: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử
 • Mẫu hiển thị số 04: Hóa đơn điện tử Giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù)
 • Mẫu hiển thị số 5: Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu ...
 • PHỤ LỤC II MẪU BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ GỬI CƠ QUAN THUẾ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 68/2019/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 68/2019/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 68/2019/TT-BTC

Đang cập nhật