Thông tư 17/2018/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 17/2018/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 17/2018/TT-BKHCN quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 17/2018/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Văn Tùng Ngày ban hành: 10/12/2018 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 17/2018/TT-BKHCN quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI VÀ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng
 • Điều 4. Nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công ...
 • Điều 5. Nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công ...
 • Điều 6. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và tin học
 • Điều 7. Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng
 • Chương III XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỪ HẠNG ...
 • Điều 8. Tiêu chuẩn, điều kiện tham dự xét thăng hạng
 • Điều 9. Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công ...
 • Điều 10. Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng
 • Điều 11. Tổ chức xét thăng hạng
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Điều 13. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC QUY CHẾ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỪ ...
 • Điều 1. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
 • Điều 2. Tổ Thư ký của Hội đồng xét thăng hạng
 • Điều 3. Ban Thẩm định hồ sơ
 • Điều 4. Công tác chuẩn bị xét thăng hạng
 • Điều 5. Tổ chức xét thăng hạng
 • Điều 6. Giám sát kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 • Điều 7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Điều 8. Lưu trữ tài liệu
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 17/2018/TT-BKHCN để xử lý: