Thông tư 01/2019/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2019/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 01/2019/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 01/2019/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Nhật Ngày ban hành: 11/01/2019 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 01/2019/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Yêu cầu về bảo trì công trình đường thủy nội địa
 • Điều 4. Chi phí bảo trì công trình đường thủy nội địa
 • Chương II QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
 • Điều 5. Trình tự thực hiện bảo trì công trình đường thủy nội địa
 • Điều 6. Quy trình bảo trì công trình đường thủy nội địa
 • Điều 7. Tài liệu phục vụ quản lý, bảo trì công trình đường thủy nội địa
 • Điều 8. Nội dung quản lý công trình đường thủy nội địa
 • Điều 9. Nội dung bảo trì công trình đường thủy nội địa
 • Điều 10. Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý và bảo trì đường thủy ...
 • Điều 11. Trách nhiệm quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa
 • Điều 12. Lập, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch bảo trì công trình đường thủy nội địa do Bộ Giao thông ...
 • Điều 13. Thực hiện kế hoạch bảo trì công trình đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải quản lý
 • Điều 14. Lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì công trình đường thủy nội địa do các Bộ ...
 • Điều 15. Quan trắc công trình đường thủy nội địa phục vụ công tác bảo trì
 • Điều 16. Quản lý chất lượng công tác bảo trì công trình đường thủy nội địa
 • Điều 17. Thực hiện bảo trì đối với công trình đường thủy nội địa đang khai thác nhưng chưa có quy trình ...
 • Điều 18. Quy định về xử lý công trình đường thủy nội địa hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp
 • Điều 19. Xử lý đối với công trình đường thủy nội địa có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho ...
 • Điều 20. Báo cáo, kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Điều 22. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA NĂM....
 • PHỤ LỤC 2 BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA NĂM ....
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2019/TT-BGTVT để xử lý: