Quyết định 103/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 103/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 103/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 103/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 22/01/2019 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Quyết định 103/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỔI TÊN DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ KHU VỰC III ...
 • Điều 1. Phê duyệt bổ sung và điều chỉnh
 • Điều 2. Các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I được phê duyệt bổ sung, điều ...
 • Điều 3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài ...
 • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân ...
 • PHỤ LỤC I DANH SÁCH BỔ SUNG THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
 • PHỤ LỤC II DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH TÊN THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
 • PHỤ LỤC III DANH SÁCH THÔN THOÁT KHỎI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
 • PHỤ LỤC IV DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH KHU VỰC XÃ THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 103/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 103/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 103/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 103/QĐ-TTg

Đang cập nhật