Thông tư 01/2019/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2019/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 01/2019/TT-BNV quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 01/2019/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng Ngày ban hành: 24/01/2019 Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ

Mục lục Thông tư 01/2019/TT-BNV quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TRAO ĐỔI, LƯU TRỮ, XỬ LÝ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ TRONG CÔNG TÁC VĂN THƯ, CÁC CHỨC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN
 • Điều 4. Nguyên tắc và yêu cầu quản lý văn bản đến
 • Điều 5. Tiếp nhận văn bản điện tử đến
 • Điều 6. Đăng ký, số hóa văn bản đến
 • Điều 7. Trình, chuyển giao văn bản đến trong Hệ thống
 • Điều 8. Giải quyết văn bản đến trong Hệ thống
 • Chương III QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI
 • Điều 9. Nguyên tắc và yêu cầu quản lý văn bản đi
 • Điều 10. Soạn thảo, kiểm tra nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản
 • Điều 11. Ban hành và phát hành văn bản
 • Điều 12. Hình thức chữ ký số của người có thẩm quyền ký ban hành văn bản
 • Điều 13. Hình thức chữ ký số của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
 • Điều 14. Quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư số của cơ quan, tổ chức trong công ...
 • Chương IV LẬP VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ ĐIỆN TỬ VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN
 • Điều 15. Yêu cầu tạo lập hồ sơ điện tử
 • Điều 16. Tạo lập hồ sơ điện tử
 • Điều 17. Nộp lưu và quản lý hồ sơ điện tử tại Lưu trữ cơ quan
 • Chương V CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG
 • Điều 18. Nguyên tắc xây dựng Hệ thống
 • Điều 19. Yêu cầu chung khi thiết kế Hệ thống
 • Điều 20. Yêu cầu chức năng của Hệ thống
 • Điều 21. Yêu cầu về quản trị Hệ thống
 • Điều 22. Thông tin đầu ra của Hệ thống
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I LƯU ĐỒ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN
 • PHỤ LỤC II LƯU ĐỒ SOẠN THẢO KIỂM TRA THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN
 • PHỤ LỤC III LƯU ĐỒ KÝ BAN HÀNH, ĐĂNG KÝ, PHÁT HÀNH VĂN BẢN
 • PHỤ LỤC IV THÔNG TIN ĐẦU VÀO CỦA DỮ LIỆU QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN*
 • PHỤ LỤC V THÔNG TIN ĐẦU VÀO CỦA DỮ LIỆU QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI*
 • PHỤ LỤC VI THÔNG TIN ĐẦU VÀO CỦA DỮ LIỆU QUẢN LÝ HỒ SƠ*
 • PHỤ LỤC VII THÔNG TIN ĐẦU RA CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ HỒ SƠ ĐIỆN TỬ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2019/TT-BNV để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 01/2019/TT-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2019/TT-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01/2019/TT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2019/TT-BNV

Đang cập nhật