Thông tư 10/2019/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2019/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 10/2019/TT-BGTVT quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 10/2019/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công Ngày ban hành: 11/03/2019 Lĩnh vực: Môi trường, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 10/2019/TT-BGTVT quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
 • Điều 4. Cục Hàng hải Việt Nam
 • Điều 5. Cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai
 • Chương III PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
 • Mục 1. PHÒNG NGỪA THIÊN TAI
 • Điều 6. Nhiệm vụ chung của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác phòng ngừa thiên ...
 • Điều 7. Nhiệm vụ phòng ngừa thiên tai của Cảng vụ hàng hải
 • Điều 8. Nhiệm vụ phòng ngừa thiên tai của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam
 • Điều 9. Nhiệm vụ phòng ngừa thiên tai của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam
 • Điều 10. Nhiệm vụ phòng ngừa thiên tai của các tổ chức hoa tiêu hàng hải
 • Điều 11. Nhiệm vụ phòng ngừa thiên tai của các tổ chức bảo đảm an toàn hàng hải
 • Điều 12. Nhiệm vụ phòng ngừa thiên tai của doanh nghiệp cảng biển
 • Điều 13. Nhiệm vụ phòng ngừa thiên tai của cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển và cơ sở phá dỡ tàu biển
 • Điều 14. Yêu cầu về phòng ngừa thiên tai đối với công trình đang xây dựng trong vùng nước cảng biển
 • Điều 15. Yêu cầu về phòng ngừa thiên tai đối với tàu thuyền
 • Mục 2. ỨNG PHÓ THIÊN TAI
 • Điều 16. Nhiệm vụ ứng phó thiên tai
 • Điều 17. Trực ban phòng, chống thiên tai
 • Điều 18. Xử lý tình huống khi thiên tai xảy ra
 • Mục 3. KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
 • Điều 19. Nhiệm vụ chung trong khắc phục hậu quả thiên tai
 • Điều 20. Nhiệm vụ cụ thể trong khắc phục hậu quả thiên tai
 • Chương IV QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
 • Điều 21. Nguồn kinh phí cho phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải
 • Điều 22. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho phòng, chống thiên tai
 • Chương V THANH TRA, KIỂM TRA, BÁO CÁO TRONG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
 • Điều 23. Thanh tra, kiểm tra
 • Điều 24. Chế độ báo cáo
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • Điều 26. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2019/TT-BGTVT để xử lý: