Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 02/VBHN-BNNPTNT Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn Ngày ban hành: 07/03/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính

Mục lục Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU, QUÁ CẢNH VÀ SAU NHẬP KHẨU ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Yêu cầu chung về kiểm dịch thực vật
 • Điều 5. Phí và lệ phí
 • Chương II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU
 • Điều 6. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu
 • Điều 7. Trình tự thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu
 • Điều 7a. Hồ sơ, trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có ...
 • Điều 7b. Hồ sơ, trình tự thủ tục kiểm dịch thực vật và kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với lô hàng ...
 • Điều 8. Thông báo kiểm dịch thực vật
 • Chương III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT XUẤT KHẨU
 • Điều 9. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu
 • Điều 10. Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu
 • Chương IV TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT QUÁ CẢNH
 • Điều 11. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật quá cảnh
 • Điều 12. Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật quá cảnh
 • Chương V KIỂM DỊCH THỰC VẬT SAU NHẬP KHẨU
 • Điều 13. Vật thể phải thực hiện kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu
 • Điều 14. Số lượng nhập khẩu để thực hiện kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu
 • Điều 15. Nội dung kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu
 • Điều 16. Quy trình kiểm tra sau nhập khẩu trong khu cách ly
 • Điều 17. Thời gian kiểm tra theo dõi
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Trách nhiệm của Cục Bảo vệ thực vật
 • Điều 18a. Thẩm quyền kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc ...
 • Điều 18b. Trách nhiệm của các đơn vị kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy ...
 • Điều 19. Trách nhiệm của Cơ quan kiểm dịch thực vật
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Điều 21. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
 • PHỤ LỤC Ia MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÀ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA CÓ NGUỒN GỐC THỰC ...
 • PHỤ LỤC Ib MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÀ KIỂM TRA XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỨC ...
 • PHỤ LỤC II MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH VÀ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA
 • PHỤ LỤC IIa MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÀ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA CÓ NGUỒN GỐC ...
 • PHỤ LỤC III MẪU GIẤY TẠM CẤP KẾT QUẢ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
 • PHỤ LỤC IV MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT XUẤT KHẨU HOẶC TÁI XUẤT KHẨU
 • PHỤ LỤC V MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT
 • PHỤ LỤC VI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT TÁI XUẤT KHẨU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật