Quyết định 1888/QĐ-BNN-TCCB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1888/QĐ-BNN-TCCB

Tiêu đề: Quyết định 1888/QĐ-BNN-TCCB năm 2019 quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số hiệu: 1888/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Xuân Cường Ngày ban hành: 23/05/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 1888/QĐ-BNN-TCCB năm 2019 quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Nông ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan ...
 • QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II TIÊU CHUẨN CHUNG
 • Điều 4. Tiêu chuẩn chung theo Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn ...
 • Chương III TIÊU CHUẨN CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG CHỨC DANH
 • Mục 1. CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
 • Điều 5. Chức danh lãnh đạo tổng cục
 • Điều 6. Chức danh lãnh đạo các vụ, cục và tương đương trực thuộc Bộ
 • Điều 7. Chức danh lãnh đạo các vụ, cục và tương đương trực thuộc Tổng cục
 • Điều 8. Chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trực thuộc các cục, vụ thuộc Bộ; Văn ...
 • Mục 2. CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 • Điều 9. Chức danh lãnh đạo viện xếp hạng đặc biệt
 • Điều 10. Chức danh lãnh đạo viện trực thuộc Bộ
 • Điều 11. Chức danh lãnh đạo đơn vị trực thuộc viện xếp hạng đặc biệt
 • Mục 3. CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG
 • Điều 12. Chức danh lãnh đạo học viện, trường đại học
 • Điều 13. Chức danh lãnh đạo trường cán bộ quản lý
 • Điều 14. Chức danh lãnh đạo trường cao đẳng
 • Mục 4. CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KHÁC
 • Điều 15. Chức danh lãnh đạo Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản, Viện Quy ...
 • Điều 16. Chức danh lãnh đạo trung tâm sự nghiệp trực thuộc Bộ
 • Điều 17. Chức danh lãnh đạo Báo Nông nghiệp Việt Nam và Tạp chí Nông nghiệp
 • Điều 18. Chức danh lãnh đạo Bệnh viện Nông nghiệp
 • Điều 19. Chức danh lãnh đạo Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp và Ban ...
 • Điều 20. Chức danh lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi khu vực
 • Mục 5. CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
 • Điều 21. Chức danh lãnh đạo doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
 • Điều 22. Người đại diện phần vốn của Nhà nước của Bộ tại công ty cổ phần
 • Điều 23. Chức danh Chủ tịch, Giám đốc, Tổng biên tập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất ...
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 24. Điều khoản thi hành
 • Điều 25. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1888/QĐ-BNN-TCCB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1888/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1888/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1888/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1888/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật