Quyết định 1347/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1347/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 1347/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019-2021 và năm 2019 của Bộ Tư pháp Số hiệu: 1347/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Phan Chí Hiếu Ngày ban hành: 14/06/2019 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1347/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019-2021 và năm 2019 của Bộ Tư pháp

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính ...
 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP ...
 • A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • B. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
 • I. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2019 - 2021
 • II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2019
 • C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1347/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1347/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1347/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1347/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1347/QĐ-BTP

Đang cập nhật