Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 09/2019/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh Ngày ban hành: 27/08/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
 • Điều 3. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 4. Tổ chức thực hiện
 • QCVN 01-189:2019/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 3. PHƯƠNG PHÁP THỬ
 • 4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
 • 6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Phụ lục I YÊU CẦU VỀ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHÍNH VÀ MỨC SAI LỆCH GIỮA KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM SO VỚI MỨC ĐĂNG ...
 • I. NHÓM PHÂN BÓN VÔ CƠ
 • 1. Phân bón đa lượng
 • 2. Phân bón trung lượng
 • 3. Phân bón vi lượng
 • 4. Phân bón vô cơ cải tạo đất
 • 5. Phân bón vô cơ nhiều thành phần
 • II. NHÓM PHÂN BÓN HỮU CƠ
 • 1. Phân bón hữu cơ
 • 2. Phân bón hữu cơ cải tạo đất
 • 3. Phân bón hữu cơ nhiều thành phần
 • III. NHÓM PHÂN BÓN SINH HỌC
 • 1. Phân bón sinh học
 • 2. Phân bón sinh học cải tạo đất
 • 3. Phân bón sinh học nhiều thành phần
 • IV. PHÂN BÓN CÓ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG, PHÂN BÓN CÓ CHẤT TĂNG HIỆU SUẤT SỬ DỤNG, PHÂN BÓN CÓ KHẢ NĂNG ...
 • 1. Phân bón có chất điều hòa sinh trưởng
 • 2. Phân bón có chất tăng hiệu suất sử dụng
 • 3. Phân bón có khả năng tăng miễn dịch cây trồng
 • 4. Phân bón có đất hiếm
 • Phụ lục II YÊU CẦU VẺ_CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG BỔ SUNG, MỨC SAI LỆCH GIỮA KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM SO VỚI MỨC ĐĂNG ...
 • Phụ lục III YÊU CẦU VỀ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG VÀ MỨC SAI LỆCH GIỮA KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM SO VỚI MỨC ĐĂNG KÝ ...
 • I. Phân bón lá không có chất điều hòa sinh trưởng, chất tăng hiệu suất sử dụng, đất hiếm và phân bón ...
 • II. Phân bón lá có chất điều hòa sinh trưởng, chất tăng hiệu suất sử dụng, đất hiếm và phân bón lá có ...
 • 1. Phân bón lá có chất điều hòa sinh trưởng
 • 2. Phân bón lá có chất tăng hiệu suất sử dụng
 • 3. Phân bón lá có khả năng tăng miễn dịch cây trồng
 • 4. Phân bón lá có đất hiếm
 • Phụ lục IV YÊU CẦU VỀ YẾU TỐ HẠN CHẾ (YẾU TỐ GÂY HẠI) VÀ MỨC QUY ĐỊNH TRONG PHÂN BÓN
 • Phụ lục V CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU HÓA HỌC
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • MỤC LỤC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật