Quy định 205-QĐ/TW

Click để xem chi tiết và Tải về Quy định 205-QĐ/TW

Tiêu đề: Quy định 205-QĐ/TW năm 2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền do Bộ Chính trị ban hành Số hiệu: 205-QĐ/TW Loại văn bản: Quy định Nơi ban hành: Bộ Chính trị Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 23/09/2019 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quy định 205-QĐ/TW năm 2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền do Bộ Chính trị ban hành

 • QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ CHỐNG CHẠY CHỨC, CHẠY QUYỀN
 • I- QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • II- KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ
 • Điều 3. Đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị
 • Điều 4. Đối với thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị
 • Điều 5. Đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị
 • Điều 6. Đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện công tác cán bộ ở các cấp
 • Điều 7. Đối với cán bộ tham mưu, đề xuất
 • Điều 8. Đối với nhân sự
 • Điều 9. Xử lý trách nhiệm
 • III- CHỐNG CHẠY CHỨC, CHẠY QUYỀN
 • Điều 10. Hành vi chạy chức, chạy quyền
 • Điều 11. Hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền
 • Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chống chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy ...
 • Điều 13. Xử lý hành vi chạy chức, chạy quyền và bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền
 • IV- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy định 205-QĐ/TW để xử lý: