Văn bản hợp nhất 30/VBHN-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 30/VBHN-NHNN

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 30/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 30/VBHN-NHNN Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Đoàn Thái Sơn Ngày ban hành: 16/09/2019 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Văn bản hợp nhất 30/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUỸ BẢO ĐẢM AN TOÀN HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc hoạt động
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Trích nộp Quỹ bảo toàn
 • Điều 5. Quản lý Quỹ bảo toàn
 • Điều 6. Sử dụng Quỹ bảo toàn
 • Điều 7. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn, lãi suất cho vay hỗ trợ từ Quỹ bảo toàn
 • Điều 8. Chấm dứt, thanh lý Quỹ bảo toàn
 • Chương III BÁO CÁO VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT
 • Điều 9. Báo cáo với Cơ quan quản lý Nhà nước
 • Điều 10. Báo cáo nội bộ
 • Điều 11. Quản lý, giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
 • Điều 12. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Điều 13. Trách nhiệm của ngân hàng hợp tác xã
 • Điều 14. Trách nhiệm của quỹ tín dụng nhân dân
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành
 • Điều 17. Tổ chức thực hiện
 • Mẫu số 01 BÁO CÁO Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của Quỹ bảo toàn
 • Mẫu số 02 BÁO CÁO Tình hình hoạt động và tình hình tài chính năm trước của Quỹ bảo toàn
 • Mẫu số 03 BÁO CÁO Kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ của Ban kiểm soát ngân hàng hợp tác xã về tình hình ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 30/VBHN-NHNN để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 30/VBHN-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 30/VBHN-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 30/VBHN-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 30/VBHN-NHNN

Đang cập nhật