Quyết định 1180/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1180/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1180/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau Số hiệu: 1180/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lâm Văn Bi Ngày ban hành: 17/07/2019 Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính

Mục lục Quyết định 1180/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
 • Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (ban hành kèm theo Kế ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện ...
 • KẾ HOẠCH ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC DANH MỤC VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
 • A Danh mục xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường
 • I Dự án năm 2018 chuyển sang
 • II Dự án thu hồi đất năm 2019
 • III Nhóm dự án thực hiện trên địa bàn các huyện và thành phố Cà Mau
 • B Danh mục xác định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1180/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1180/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1180/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1180/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1180/QĐ-UBND

Đang cập nhật