Quyết định 30/2019/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 30/2019/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 30/2019/QĐ-TTg về Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 30/2019/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 08/10/2019 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 30/2019/QĐ-TTg về Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2019.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • QUY CHẾ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình
 • Điều 3. Cơ quan quản lý Chương trình, đơn vị chủ trì đề án của Chương trình
 • Điều 4. Kinh phí thực hiện Chương trình
 • Chương II XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
 • Mục 1. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
 • Điều 5. Nội dung hoạt động của Chương trình
 • Điều 6. Quy trình xây dựng, phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh đề án thuộc Chương trình
 • Mục 2. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
 • Điều 7. Tổ chức thực hiện Chương trình
 • Điều 8. Xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam
 • Điều 9. Biểu trưng Thương hiệu quốc gia Việt Nam
 • Điều 10. Hủy kết quả xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Công Thương
 • Điều 12. Trách nhiệm của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 01 ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT CHỌN DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM ĐẠT THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM
 • Mẫu số 02 V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam ...
 • Mẫu số 03 V/v thông báo kết quả xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm...
 • Mẫu số 04 BÁO CÁO TUÂN THỦ QUY CHẾ, QUY ĐỊNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM
 • Mẫu số 05 BÁO CÁO Tình hình thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm ....
 • Mẫu số 06 V/v báo cáo kết quả thực hiện đề án Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm…….
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 30/2019/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 30/2019/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 30/2019/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 30/2019/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 30/2019/QĐ-TTg

Đang cập nhật