Quyết định 80/QĐ-ĐTĐL

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 80/QĐ-ĐTĐL

Tiêu đề: Quyết định 80/QĐ-ĐTĐL năm 2018 về Quy trình lập kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành Số hiệu: 80/QĐ-ĐTĐL Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Cục Điều tiết điện lực Người ký: Nguyễn Anh Tuấn Ngày ban hành: 01/10/2018 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Quyết định 80/QĐ-ĐTĐL năm 2018 về Quy trình lập kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình lập kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14/QĐ-ĐTĐL ngày 02 tháng ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, các Trưởng phòng, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng giám đốc ...
 • QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Lập kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia
 • Chương II TRÌNH TỰ LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA
 • Mục 1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN NĂM
 • Điều 5. Số liệu đầu vào
 • Điều 6. Cung cấp số liệu đầu vào
 • Điều 7. Lập kế hoạch huy động nguồn điện năm
 • Điều 8. Lập kế hoạch vận hành lưới điện truyền tải năm
 • Điều 9. Nội dung kế hoạch vận hành hệ thống điện năm
 • Điều 10. Phê duyệt và công bố kế hoạch vận hành hệ thống điện năm
 • Mục 2. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN THÁNG
 • Điều 11. Số liệu đầu vào
 • Điều 12. Trình tự cung cấp số liệu đầu vào
 • Điều 13. Lập kế hoạch huy động nguồn điện tháng
 • Điều 14. Lập kế hoạch vận hành lưới điện truyền tải tháng
 • Điều 15. Nội dung kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng
 • Điều 16. Phê duyệt và công bố kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng
 • Mục 3. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN TUẦN
 • Điều 17. Kiểm tra giới hạn cung cấp khí
 • Điều 18. Trình tự cung cấp thông tin, lập, phê duyệt và công bố kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần
 • Mục 4. LẬP LỊCH HUY ĐỘNG NGÀY TỚI
 • Điều 19. Trình tự cung cấp thông tin, lập, phê duyệt và công bố lịch huy động ngày tới
 • Mục 5. BÁO CÁO KẾT QUẢ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
 • Điều 20. Đánh giá kết quả vận hành hệ thống điện năm
 • Điều 21. Đánh giá kết quả vận hành hệ thống điện tháng
 • Phụ lục 1A SỐ LIỆU ĐẦU VÀO VỀ TIẾN ĐỘ NGUỒN VÀ LƯỚI ĐIỆN
 • Phụ lục 1B SỐ LIỆU ĐẦU VÀO CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN
 • Phụ lục 2 NỘI DUNG KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN NĂM
 • Phụ lục 3 NỘI DUNG CHÍNH KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN THÁNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 80/QĐ-ĐTĐL để xử lý:

Tin tức về Quyết định 80/QĐ-ĐTĐL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 80/QĐ-ĐTĐL

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 80/QĐ-ĐTĐL

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 80/QĐ-ĐTĐL

Đang cập nhật