Quyết định 3387/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3387/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3387/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Bình Định Số hiệu: 3387/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh Ngày ban hành: 20/09/2019 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 3387/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Bình Định

 • QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ...
 • Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; ...
 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
 • 1. Đẩy mạnh công tác truyền thông về CTGDPT mới
 • 2. Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện CT GDPT mới
 • 3. Sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp; đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện ...
 • 4. Xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương
 • 5. Bố trí kinh phí thực hiện CT GDPT mới
 • 6. Công tác kiểm tra, giám sát
 • 7. Sơ kết, rút kinh nghiệm
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 2. Sở Nội vụ
 • 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 4. Sở Tài chính
 • 5. Sở Thông tin và Truyền thông
 • 6. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và truyền hình Bình Định
 • 7. Các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể có liên quan
 • 8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
 • PHỤ LỤC 1 TỔNG HỢP DỰ TOÁN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THỰC HIỆN ...
 • PHỤ LỤC SỐ 2 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ...
 • PHỤ LỤC 3 TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ ...
 • PHỤ LỤC SỐ 4 TỔNG HỢP DỰ TOÁN BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY CÁC MÔN TỔ HỢP GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG ...
 • PHỤ LỤC 5 SỐ LƯỢNG GIÁO VIÊN CẦN BỒI DƯỠNG DẠY CÁC MÔN TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ, KHOA HỌC ...
 • PHỤ LỤC SỐ 06 TỔNG HỢP KINH PHÍ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ MUA SẮM THIẾT BỊ DẠY HỌC ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3387/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3387/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3387/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3387/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3387/QĐ-UBND

Đang cập nhật