Quyết định 2000/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2000/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 2000/QĐ-BGTVT năm 2019 về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Giao thông vận tải Số hiệu: 2000/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể Ngày ban hành: 21/10/2019 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 2000/QĐ-BGTVT năm 2019 về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Giao thông vận tải

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VIỆC RA NƯỚC NGOÀI GIẢI QUYẾT VIỆC RIÊNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý việc ra nước ngoài giải quyết việc riêng đối ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ VIỆC RA NƯỚC NGOÀI GIẢI QUYẾT VIỆC RIÊNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ...
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
 • Điều 3. Những việc người lao động không được làm khi ra nước ngoài giải quyết việc riêng
 • Điều 4. Những trường hợp chưa cho phép ra nước ngoài giải quyết việc riêng
 • Chương 2 THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ THỦ TỤC CHO PHÉP RA NƯỚC NGOÀI GIẢI QUYẾT VIỆC RIÊNG
 • Điều 5. Thẩm quyền ký văn bản cho phép người lao động ra nước ngoài giải quyết việc riêng
 • Điều 6. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
 • Điều 7. Thành phần hồ sơ xin ra nước ngoài giải quyết việc riêng
 • Điều 8. Trình tự, thủ tục giải quyết
 • Chương 3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Trách nhiệm thi hành
 • Mẫu 01 MẪU ĐƠN XIN RA NƯỚC NGOÀI GIẢI QUYẾT VIỆC RIÊNG
 • Mẫu 02 MẪU CHƯƠNG TRÌNH Ở, ĐI LẠI VÀ TIẾP XÚC Ở NƯỚC NGOÀI
 • Mẫu 03 MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ
 • Mẫu 04 MẪU GIẤY NGHỈ PHÉP RA NƯỚC NGOÀI
 • Mẫu 05 MẪU CÔNG VĂN GIẢI QUYẾT VIỆC RA NƯỚC NGOÀI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2000/QĐ-BGTVT để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 2000/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2000/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2000/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật