Văn bản khác 67/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 67/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2019 về triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Số hiệu: 67/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Lê Văn Hẳn Ngày ban hành: 22/08/2019 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2019 về triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ...
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
  • 1. Công tác triển khai, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp
  • 2. Nội dung đánh giá và phân công trách nhiệm thực hiện các nhóm tiêu chí
  • 3. Kỳ đánh giá, cách thức đánh giá, chấm điểm
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH TRÀ VINH
  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN TỔ THƯ KÝ HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 67/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 67/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 67/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 67/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 67/KH-UBND

Đang cập nhật