Thông tư 77/2019/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 77/2019/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 77/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 11/11/2019 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Các chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
 • Điều 4. Tiêu chuẩn chung về phẩm chất
 • Chương II CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ VÀ TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH KẾ ...
 • Điều 5. Kế toán viên cao cấp (mã số 06.029)
 • Điều 6. Kế toán viên chính (mã số 06.030)
 • Điều 7. Kế toán viên (mã số 06.031)
 • Điều 8. Kế toán viên trung cấp (mã số 06.032)
 • Chương III CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ VÀ TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH ...
 • Điều 9. Kiểm tra viên cao cấp thuế (mã số 06.036)
 • Điều 10. Kiểm tra viên chính thuế (mã số 06.037)
 • Điều 11. Kiểm tra viên thuế (mã số 06.038)
 • Điều 12. Kiểm tra viên trung cấp thuế (mã số 06.039)
 • Điều 13. Nhân viên thuế (mã số 06.040)
 • Chương IV CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ VÀ TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HẢI ...
 • Điều 14. Kiểm tra viên cao cấp hải quan (mã số 08.049)
 • Điều 15. Kiểm tra viên chính hải quan (mã số 08.050)
 • Điều 16. Kiểm tra viên hải quan (mã số 08.051)
 • Điều 17. Kiểm tra viên trung cấp hải quan (mã số 08.052)
 • Điều 18. Nhân viên hải quan (mã số 08.053)
 • Chương V CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ VÀ TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DỰ ...
 • Điều 19. Kỹ thuật viên bảo quản chính (mã số 19.220)
 • Điều 20. Kỹ thuật viên bảo quản (mã số 19.221)
 • Điều 21. Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp (mã số 19.222)
 • Điều 22. Thủ kho bảo quản (mã số 19.223)
 • Điều 23. Nhân viên bảo vệ kho dự trữ (mã số 19.224)
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 25. Cách xếp lương
 • Điều 26. Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ; thi hoặc ...
 • Điều 27. Tổ chức thực hiệ
 • Điều 28. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 77/2019/TT-BTC để xử lý: