Quyết định 52/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 52/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 52/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Số hiệu: 52/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Khánh Ngày ban hành: 18/12/2019 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 52/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THU THẬP, QUẢN LÝ, KHAI THÁC, CHIA SẺ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc các sở, ...
 • QUY CHẾ THU THẬP, QUẢN LÝ, KHAI THÁC, CHIA SẺ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Điều 4. Nguyên tắc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Điều 5. Các hành vi nghiêm cấm
 • Điều 6. Kinh phí thu thập, xử lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Chương II THU THẬP, QUẢN LÝ THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 7. Lập kế hoạch thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Điều 8. Thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Điều 9. Giao nộp thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường và cung cấp thông tin mô tả về thông tin, dữ ...
 • Điều 10. Kiểm tra, đánh giá, xử lý, cập nhật thông tin, dữ liệu
 • Điều 11. Bảo quản, lưu trữ và tu bổ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Điều 12. Bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin
 • Chương III CUNG CẤP, KHAI THÁC, CHIA SẺ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 13. Công bố danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Điều 14. Khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Điều 15. Thẩm quyền cung cấp, phạm vi, mức độ, đối tượng được phép khai thác và sử dụng thông tin, dữ ...
 • Điều 16. Phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường
 • Điều 17. Quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ với thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC THU THẬP, QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG ...
 • Điều 18. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, quản lý thông tin, dữ liệu tài ...
 • Điều 19. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên ...
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Xử lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đã được điều tra, xây dựng trước ngày Quy ...
 • Điều 21. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 52/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 52/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 52/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 52/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 52/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật