Thông tư 19/2019/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 19/2019/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 19/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 19/2019/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa Ngày ban hành: 08/11/2019 Lĩnh vực: Đất đai, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 19/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ NỘI DUNG VÀ KÝ HIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA TỈ LỆ 1:2.000, 1:5.000
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Cơ sở toán học
 • Điều 5. Độ chính xác của bản đồ
 • Điều 6. Định dạng sản phẩm
 • Chương II NỘI DUNG VÀ KÝ HIỆU
 • Điều 7. Nội dung bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000
 • Điều 8. Quy định chung về thể hiện nội dung bản đồ
 • Điều 9. Quy định nội dung nhóm lớp cơ sở toán học
 • Điều 10. Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu dân cư
 • Điều 11. Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu giao thông
 • Điều 12. Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu thủy văn
 • Điều 13. Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu địa hình
 • Điều 14. Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu phủ thực vật
 • Điều 15. Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu biên giới quốc gia, địa giới hành chính
 • Điều 16. Ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Điều 18. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 19/2019/TT-BTNMT để xử lý: