Thông tư 21/2019/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 21/2019/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 21/2019/TT-BTTTT quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 21/2019/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 31/12/2019 Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 21/2019/TT-BTTTT quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THUYẾT MINH DOANH THU DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Quy định chung về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông
 • Điều 4. Thuyết minh doanh thu khách hàng
 • Điều 5. Thuyết minh doanh thu trong nước và chênh lệch thanh toán trong nước
 • Điều 6. Thuyết minh doanh thu quốc tế và chênh lệch thanh toán quốc tế
 • Điều 7. Thuyết minh doanh thu công ích
 • Điều 8. Báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO NGHIỆP VỤ THUYẾT MINH DOANH THU KHÁCH HÀNG
 • PHỤ LỤC 2: BÁO CÁO NGHIỆP VỤ THUYẾT MINH DOANH THU TRONG NƯỚC VÀ CHÊNH LỆCH THANH TOÁN TRONG NƯỚC
 • PHỤ LỤC 3: BÁO CÁO NGHIỆP VỤ THUYẾT MINH DOANH THU QUỐC TẾ VÀ CHÊNH LỆCH THANH TOÁN QUỐC TẾ
 • PHỤ LỤC 4: BÁO CÁO NGHIỆP VỤ THUYẾT MINH DOANH THU CÔNG ÍCH
 • PHỤ LỤC 5: BÁO CÁO NGHIỆP VỤ THUYẾT MINH DOANH THU DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 21/2019/TT-BTTTT để xử lý: