Thông tư 17/2019/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 17/2019/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 17/2019/TT-BXD về hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 17/2019/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh Ngày ban hành: 26/12/2019 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 17/2019/TT-BXD về hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc đo bóc khối lượng xây dựng công trình
 • Điều 4. Yêu cầu trong triển khai công tác đo bóc khối lượng xây dựng công trình
 • Điều 5. Sử dụng khối lượng từ phần mềm thiết kế, đo bóc khối lượng
 • Chương II QUY ĐỊNH ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG
 • Điều 6. Đo bóc theo diện tích, quy mô công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế công trình
 • Điều 7. Đo bóc theo nhóm công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình
 • Điều 8. Đo bóc khối lượng theo công tác xây dựng
 • Điều 9. Xác định khối lượng trong nghiệm thu, thanh toán và quyết toán hợp đồng thi công xây dựng
 • Chương III QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG THỰC HIỆN ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG ...
 • Điều 10. Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư
 • Điều 11. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện việc đo bóc khối lượng xây dựng công trình
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 1 HƯỚNG DẪN ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHỦ YẾU
 • PHỤ LỤC SỐ 2 BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG
 • PHỤ LỤC SỐ 3 BẢNG CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 17/2019/TT-BXD để xử lý: