Quyết định 1930/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1930/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 1930/QĐ-KTNN năm 2019 về Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước Số hiệu: 1930/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc Ngày ban hành: 17/12/2019 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 1930/QĐ-KTNN năm 2019 về Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 828/QĐ-KTNN ngày ...
 • Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu ...
 • QUY CHẾ PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc phân cấp
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Nội dung phân cấp
 • Điều 5. Đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công
 • Điều 6. Thuê tài sản, dịch vụ
 • Điều 7. Thu hồi tài sản công
 • Điều 8. Điều chuyển tài sản công
 • Điều 9. Bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản công và xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại
 • Điều 10. Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công
 • Điều 11. Chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công
 • Điều 12. Lập, quản lý hồ sơ tài sản công
 • Điều 13. Công khai tài sản công
 • Điều 14. Quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập
 • Điều 15. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài sản công
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Tổ chức thực hiện
 • Điều 17. Xử lý vi phạm
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1930/QĐ-KTNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1930/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1930/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1930/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1930/QĐ-KTNN

Đang cập nhật