Thông tư 19/2019/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 19/2019/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 19/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 19/2019/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Sinh Ngày ban hành: 31/12/2019 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 19/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Thông tư số 10/2017 ...
 • Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 4. Tổ chức thực hiện
 • QCVN 16:2019/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 • PHẦN 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1.1. Phạm vi điều chỉnh
 • 1.2. Đối tượng áp dụng
 • 1.3. Giải thích từ ngữ
 • 1.4. Quy định chung
 • 1.5. Tài liệu viện dẫn
 • PHẦN 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
 • PHẦN 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 3.1. Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy
 • 3.2. Phương pháp lấy mẫu, quy cách và khối lượng mẫu điển hình
 • 3.3. Quy định về bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản
 • 3.4. Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa
 • PHẦN 4. CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY, TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM
 • 4.1. Hoạt động chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây ...
 • 4.2. Các tổ chức thử nghiệm, tổ chức chứng nhận có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù ...
 • PHẦN 5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ ...
 • 5.1. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng có trách nhiệm:
 • 5.2. Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng có trách nhiệm:
 • 5.3. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
 • 5.4. Tổ chức chứng nhận hợp quy có trách nhiệm:
 • 5.5. Các tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 28/2012 ...
 • PHỤ LỤC
 • PHỤ LỤC A - Xi măng poóc lăng bền sun phát
 • PHỤ LỤC B - Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng
 • PHỤ LỤC C.1 - Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa
 • PHỤ LỤC C.2 - Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi và sỏi dăm) dùng cho bê tông và vữa
 • PHỤ LỤC D - Cát nghiền dùng cho bê tông và vữa
 • Bảng D - Thành phần hạt của cát nghiền
 • PHỤ LỤC E - Gạch gốm ốp lát
 • PHỤ LỤC G - Đá ốp lát tự nhiên
 • PHỤ LỤC H - Gạch đất sét nung
 • PHỤ LỤC I - Gạch bê tông
 • PHỤ LỤC K - Sản phẩm bê tông khí chưng áp
 • PHỤ LỤC L - Kính nổi
 • PHỤ LỤC M - Kính phẳng tôi nhiệt
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 19/2019/TT-BXD để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 19/2019/TT-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 19/2019/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 19/2019/TT-BXD

Đang cập nhật